KÖYE EV YAPMA KOŞULLARI NELERDİR?

            Bir köye ev yapma koşulları arsanın “Köy Yerleşik Alanı” içerisinde veya dışarısında olması ile farklılaşmaktadır. 

Her iki alanda da 3194 sayılı İmar Yasası’na bağlı olarak çıkartılan “Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde ve Dışında Planı Bulunmayan Alanlarda Uygulanacak İmar Yönetmeliği” hükümleri geçerlidir. 

            Söz konusu yönetmeliğe göre;

 Eğer arsa, “Köy Yerleşik Alanı” içerisindeyse; 

1-Köy yerleşik alanlarında sadece köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca yapılacak konut, tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar ile köy odası, köy camii ve benzeri köy ortak yapıları inşaat ve yapı kullanma iznine tabi değildir. Ancak, yapının fen ve sağlık kurallarına uygun olması ve Köy ihtiyar heyetinden izin alınması şarttır.

2-Yukarıdaki sayılan yapılar dışındaki ruhsata tabi yapılara inşaat ve yapı kullanma izni, Valiliklerce verilir.

3-Köy ve mezarlıkların yerleşik alanları içinde yapılacak ifraz işlemlerinde, parsel genişlikleri (10.00)m 'den parsel derinlikleri de (20.00)m. den az olamaz.

4-İfraz suretiyle meydana gelecek yol, otopark, yeşil alan gibi yerle düzenleme ortaklık payı köy tüzel kişiliği adına bedelsiz terkedilir. Bu oran parselin %35 inden fazla olamaz.

5-Bina cephe ve istikametlerinin, köy mevcut teşekkülü esas alınarak tayin ve tesbitine Köy İhtiyar Heyeti yetkilidir.

6-İfraz edilmedikçe bir parsel üzerine lüzumlu müştemilat binaları dışında birden fazla yapı yapılamaz.

7-Köy ve mezarların yerleşik alanlarında taban alanı kat sayısı (müştemilat da dahil) % 50’yi geçemez.

 

Eğer arsa Köy yerleşim alanı içerisinde değilse; 

1- TAKS: %5   (Taban Alanı Katsayısı-Bir yapının parsel tabanında kapsadığı inşaat alanın parsel alanına oranı.)

2- Maksimum inşaat alanı 250 m2.

3- H: 6.50 m. (Yükseklik)

4- Parselin Kadastral yola cephesi olması gerekir.

5-Eğer parsel çok büyük olduğunda çeşitli nedenlerden dolayı ifraz söz konusu ise, ifrazlardan (bölünme) sonra elde edilecek her parsel 5000 m2’den küçük olamaz. Bu parsellerin tapu kadastro veya tapulama haritasında bulunan veya var olan bir yola, yapılan ifrazdan sonra en az 25 m. cephesi bulunması zorunludur.

6-  İmar durumu almak için, Tapu veya tapu yerine geçecek belge ve Röperli kroki ile Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü’ne başvurmak gerekmektedir. Alınacak imar durumu doğrultusunda hazırlanacak proje ile yine Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü’ne başvurularak ruhsat almak mümkündür. Arsa, köy yerleşik alanı dışında olduğunda muhtardan izin almak söz konusu değildir.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Nedir?

Kat karşılığı inşaat sistemi arsasına kendi imkanları ile inşaat yapamayan
veya profesyonel inşaat müteahhitleri aracılığıyla arsasına inşaat yaptırmak
isteyen ancak ben para harcamayayım müteahhit binayı yapsın dairemi
bana teslim etsin kendiside yaptığı inşaattan dairelerini alsın mantığı ile
geliştirilmiş bir sistemdir.
Kat karşılığı inşaat sözleşmesi yolu ile inşaat üretimi hem arsa sahiplerine
hemde müteahhitlere kolaylıklar sağlayan bir yöntemdir. Hukukumuzda bu
sözleşmelere özgü özel bir yasal düzenleme bulunmamakta olup bu
sözleşmeler borçlar kanunu 355-371. maddelerinde düzenlenen istisna
sözleşmesi kapsamında değerlendirilmektedir.

NASIL DOĞAR?
Arsa sahibi ile müteahhit arasında noterde düzenleme şeklinde kat karşılığı
inşaat sözleşmesi imzalanarak sözleşme kurulmuş olur. Bu sözleşmede
karşılıklı olarak yükümlülükler açık olarak belirtilir.

MÜTEAHHİTİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELERDİR?
Müteahhitin yapacağı inşaatı imar yönetmeliklerine ve inşaat tekniklerine
uygun olarak yapma zorunluluğu vardır bununla birlikte secimlik olarak
binada kullanılacak malzemeler ve malzeme kaliteleride açıkca yazılır.
İnşaata ne zaman başlanacağı ve ne zaman bitirilip teslim edileceğide
sözleşmede açıkca yazılır.
ARSA SAHİBİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELERDİR?
Arsa sahibi ise inşaatın kanun ve yönetmeliklere ve imzalanan sözleşmeye
uygun olarak yapılıp kendisine teslim edilme noktasına gelindiğinde
mütahide düşen daireler e tekabül eden hisseyi tapudan müteahhide
devretme yükümlülüğü vardır.
NE GİBİ SORUNLAR YAŞANIYOR?
Uygulamada henüz inşaat başlamadan müteahhidin payı arsa sahibince
müteahhide devredilmekte kat irtifakı tesis edilmekte ve tapuda daireler
dahi belli olmaktadır bu şekilde müteahhit in henüz yapılmayan daireleri
satma imkanı kendisine sunulmş olduğundan finansman bulma imkanı
kolaylaşmaktadır.
Burada henüz inşaata başlamadan yada kaba inşaat aşamasında kat irtifakı
tesis edilmiş ve kat irtifaklı daireleri satın alacak kişilerin inşaatın
bitirilememesi ve iskan alınamaması gibi hallerde sorun yaşayacaklarını
vurgulamak gerekir. Ayrıca kendisine düşen bütün daireleri satan
müteahhitlerin inşaatı yarım bırakarak mağduriyetlere yol açtıklarıda
unutulmamalıdır.
MAĞDURLAR NE YAPABİLİR?
İnşaatın kaçak yapılması imar hukukuna aykırılıklar, inşaatın yarım
bırakılması , iskan alınamaması yada sözleşmeye aykırılık durumunda kat
karşılığı inşaat sözleşmesinin feshi gündeme gelir ki müteahhitten daire
tapusu alan 3. şahıslar bir anda dava açılarak tapularının elinden gitmesi
riskini yaşarlar.
Kat karşılığı inşaat sözleşmesine ve imar hukukuna aykırı binalarda
müteahhitten daire satın alan 3. kişilerin inşaatın imar hukukuna uygun
olarak yapılıp yapılmamasına ve hangi aşamada olduğuna göre izleyecekleri
yollar farklıdır Ancak uygulamada tapuyu mahkeme kararı ile almalarının
çok zor olduğunu ancak müteahhide karşı tazminat davası açma hakları
bulunduğunu vurgulamakta fayda var.

BU RİSKLERE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLERİ ŞU ŞEKİLDE ÖZETLEYEBİLİRİZ
1.Mümkünse tamamlanıp iskanı alınmış ve kat mülkiyeti tesis edilmiş
yapılardan alım yapın.
2.Henüz kat mülkiyeti tesis edilmemiş ancak kat irtifakı tesis edilmişse bu
durumda inşaatın kaçak bir yönünün bulunup bulunmadığını mutlaka kontrol
ettirin.
3.Daire alacağınız müteahhitin daha önceden inşaat yapmış ,güvenilir ve
işlerini düzgün yapan köklü bir firma olmasın özen gösterin.
4.Müteahhit ile arsa sahipleri arasında bir ihtilaf olup olmadığına davalık
olup olmadıklarına dikkat edin mümkünse aralarında düzenlenen kat
karşılığı inşaat sözleşmesini inceleyerek alım yapın.
Hatice Kolçak  - Av. Yasin Özkan
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tapu ve kira işlemleri,Tapu işlemleri, dernekler, yabancıların Türkiye'de mülk edinmesi, şuf'a hakkı, ipotek, haciz, tapuya şerh, 6570 sayılı yasa, kiracılar, vasiyet, satış vaadi, devre mülk
Tapuda işlem yapacaklarda aranan şartlar nelerdir?
Reşit ve mümeyyiz olacak, akıl hastası olmayacak, sarhoş olmayacak. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olacak.
Ticaret şirketleri nasıl gayrimenkul edinebilir veya mevcut gayrimenkullerinin satabilirler?
Sözleşmelerinde bu yolda hüküm bulunacak. Bağlı olduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü'nden "belge"alınacak. İmza sirküleri aslı tapuya ibraz edilecektir.
Dernekler mülk edinebilir mi?
Amaç ve faaliyetleri çerçevesinde (tüzüğünde bu yolda hüküm varsa) merkez veya şubelerinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirinden alacakları belge ile tapuya müracaatla gayrimenkul alıp satabilirler.
Yabancılar Türkiye'de mülk edinebilir mi?
Karşılıklılık esasına göre yabancı gerçek ve tüzel kişiler Türkiye'de mülk edinebilir.
Mütekabiliyet (karşılıklılık) ne demektir?
Gayrimenkul alacak yabancı ülke vatandaşının kendi ülkesi de Türkleri Gayrimenkul sahibi yapıyorsa, aynı hakkı o yabancı ülkenin vatandaşlarına da tanıma demektir.
Yabancıların Türkiye'de mülk sahibi olmasında kanuni sınırlar nelerdir?
Askeri yasak bölgelerde (Köylerde 30 hektardan fazla edinemezler) 30 hektardan fazlası Bakanlar kurulu iznine tabidir.
Yabancı tüzel kişilere Türkiye'de mülk edinme hakkını tanıyan yasalar hangileridir?
A) Turizmi Teşvik Kanunu
B) Bankalar Kanunu
C) Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu
D) 4916 sayılı kanun
Yabancı devletin taşınmaz ediniminde kendi vatandaşlarına veya yabancı ülkelerde, bu ülkelerin kanunlarına göre kurulan Tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerine tanıdığı hakların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ve ticaret şirketlerine tanınması demektir.
Tapuda gayrimenkul satışında gerekli belgeler nelerdir?
Tapuda 2 adet vesikalık fotoğraf, vekaleten satışlarda vekaletname, fotoğraflı nüfus cüzdanı, şirketlerde belge ve imza sirküleri vergi kimlik ve TC. kimlik numarası binalarda DASK poliçesi.
Tapuda gayrimenkul satışında tapu memuruna sunulması gereken bilgiler nelerdir?
Satış bedeli, alıcının ismi veya ticaret ünvanı, satış ipotekli ise ipotek miktarı adres bilgileri.
Şuf'a hakkı nedir?
Bir taşınmazın hissedarı, payını diğer paydaşlardan hariç üçüncü kişilere satarsa paydaşlara tanınan "öncelikle alım"hakkıdır.
Şuf'a hakkının kullanma süresi nedir?
Tapuda satışın yapıldığının öğrenildiği tarihten itibaren 1 ay, her halde 10 yıl geçince bu hak kullanılamaz.
İpotek nedir?
Halen mevcut veya ileride mevcut olacak veya doğması muhtemel olan herhangi bir alacağın temini için gayrimenkulun teminat olarak gösterilmesidir.
Gayrimenkul satışlarında karşılanmayan kısım için ne yapılmalıdır?
Satış bedelinin karşılanmayan kısmı için kanuni ipotek tesis edilmelidir.
Kanuni ipoteğin sınırı nedir?
Satış bedeli ile sınırlıdır.
İpotek harcı nedir?
İpotek bedeli üzerinden binde 3.6 tapu harcı ile binde 7.5'lik damga vergisi ipotek borçlusundan alınır.
İpotek bedeli ödendiği halde alacaklısı tapudan ipoteği kaldıramazsa ne yapılabilir?
Mahkemeye müracaatla ödediği ispatlanır, terkini yolunda karar alınır.(İcra iflas kanunu Md. 153)
Yabancı para üzerinden ipotek tesisi mümkün müdür?
Genel kural "Türk parası ile ipotek tesis edilecek"ise de vadesi 5 yıl ve daha fazla dış kaynaklı krediler için tek bir yabancı para belirlenerek ipotek tesis edilebilir. Banka ve finans kurumları yabancı para üzerinden ipotek tesis etmeleri mümkündür.
Hacizli mal satılabilir mi?
Üzerindeki hacizle ve ipotekle yükümlü olarak alan kişi kabul ederse satılabilir. (6183 sayılı amme alacaklarının tahsili hükümleri uyarınca takibat yapılan hacizler hariç) Bu hacizlerde alacaklı kamu kurumunun muafakatı aranır.
Mahkemelerce konulan tedbirihtiyati tedbire konu mal satılabilir mi?
Tedbirli bir gayrimenkul hiçbir şekilde satılamaz.
Satın alınan taşınmazda kiracı varsa, alan kişi bunu çıkarabilir mi?
Alanın ihtiyacı varsa veya gayrimenkulü esaslı olarak tamir ve tadil edecekse çıkarma imkanı vardır. (Tapuya tescilli kira şerhlerinde kira bitiminden önce çıkartamaz)
Bu hak ne zaman doğar?
Önceki mal sahibi ile yapılan sözleşmenin sona ermesi ile.
Önceki mal sahibi ile yapılan sözleşmenin bitimine altı aydan fazla zaman varsa ne yapmalı?
Aldıktan itibaren 30 gün içinde kiracının elinde olacak şekilde noterden ihtar çekmeli, bu yere ihtiyacı olduğu belirtilmeli. Bu durumda 6 aydan itibaren de dava açılabilir.
Kira sözleşmesi, tapuya şerh edilebilir mi, usulü nedir?
Şerh verilebilir. Kira sözleşmesi tapuda veya noterde mal sahibi huzurunda imzalanmalı. Hususi şartlara, kiracının bu sözleşmeyi tapuya şerh verebileceği yetkisi konulmalı.
Tapuya şerhin faydası nedir?
Gayrimenkul el değiştirse bile şerh süresi boyunca kiracıya kiraları düzgün ödediği sürece yeni malik çıkaramaz.
6570 sayılı gayrimenkul kiraları hakkındaki yasa nedir?
Belediye sınırları içindeki üstü kapalı yerlerin kiralanmasını düzenleyen yasadır.
Bu yasaya göre başlıca tahliye nedenleri nelerdir?
a) İhtiyaç
b) Yazılı tahliye taahhüdü
c) İki haklı ihtar
d) Temerrüt
e) Esaslı surette tamir ve tadilat ile yeniden inşa
f) Sözleşmeye aykırılık
g) Konutlar için kiracının aynı şehir belediye sınırları içinde oturabileceği başka bir gayrimenkul olması.
Kimin ihtiyacı için dava açılabilir?
Kendisinin, eşinin ve çocuklarının ihtiyacı için.
Yazılı taahhüdü nasıl olmalıdır?
Noterden ya da adi yazılı olmalıdır.
Belirtilen günde kiracı çıkmazsa ne yapılmalı?
Otuz günü geçirmeden kiracı aleyhine icra takibi yapılmalıdır.
Kiracı kiracısı bulunduğu yeri başkasına kiraya verebilir mi?
Sözleşmede bu konuda özel olarak yasak getirilmemişse başkasına kiraya verilebilir.
Kiracı kiraladığı yeri kötü kullanırsa ne yapmalı?
Kötü kullanıma son vermesi yolunda ihtar verilir. Düzelmezse tahliyesi için dava açılır.
Vasiyet nedir?
Bir kimsenin kendi mal varlığı üzerinden yaptığı ölüme bağlı tasarrufa denir. Mad.Medeni kanuna bkz.
Vasiyette bulunabilme şartları nedir?
15 yaşını doldurmuş olmak ve temyiz kudretine sahip olmak gerekir.
Vasiyetnamenin şekil şartı nedir?
Sözlü, kendi el yazısı ile veya resmi şekilde yapılabilir. Sözlü vasiyetin ispat kuvveti zordur. Ancak belirli hallerin varlığında bu vasiyet geçerli olur.
Vasiyette bulunulmayacak saklı pay oranları nedir?
a) Çocuklar için kanuni miras hakkının 3/4'ü.
b) Sağ kalan eş için, çocukları ile birlikte mirasçı olmaları halinde kanuni miras hakkının tamamı diğer hallerde yarısı.
c) Kardeşlerden her biri için kanuni miras hakkının 1/4'ü.
d) Ana ve babadan her biri için kanuni miras hakkının yarısıdır.
Satış vaadi nedir?
Bir taşınmazın satışının vaadini içeren ve noterde düzenlenen sözleşmedir.
Satış vaadinde dava açma süresi ne kadardır?
Beş yıllık süre ile sınırlıdır.Satış vaadi mülkiyeti nakletmez. Vaade dayanarak devir yapılmazsa, 5 yıl içinde mahkemeden bunu talep etmek gerekir.
Devre mülk hakkı ne demektir?
Mesken olarak kullanılmaya elverişli yapılmış kat irtifakı veya kat mülkiyetine dönüştürülmüş bağımsız bölümlerin maliklerinin her biri lehine yılın belirli dönemlerinde sırayla kullanma hakkıdır.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kayıp ve yıpranan sürücü belgesi için istenen belgeler

1-Nüfus cüzdanı fotokopisi 3 adet

2-Kan grubu kartı(ehliyette belirtilmiş ise 1 adet ehliyet fotokopisi)

3-vesikalık foto 2 adet

4-Şöförler odasından G:B:T: formu(2 adet)

(T:C kimlik numarası GBT formuna yazılacak)

5-Ad veya soyad değişikliğini gösteren belge

(Evlilik cüzdanı,mahkeme kararı,vukuatlı nüfus kaydı)

6-Mavi plastik dosya 1 adet

Cins tashihi ve kat mülkiyeti için gerekli belgeler

1-Tapu kopisi

2-nüfus cüzdanı kopisi

3-Yapı kullanma izin belgeleri(iskan)

4-Deprem sigortaları

5-Emlak beyan değerleri

6-Kadastro müdürlüğünden değişiklik belgesi

Mülk satışında istenen belgeler

1-iş takip formu

2-satıcının ve alıcının kimlikleri(ve fotokopileri 2şer adet)

3-satış istem belgesi(tapu ofisinden)

4-Tapu fotokopisi

5-alıcı ve satıcı T:C kimlik numaraları

6-Emlak beyan değeri

7-Vekaletnamenin aslı(vekaleten yapılacaksa)

Su aboneliğinde gerekli belgeler

1-Tapu fotokopisi

2-kimlik

3-kiracıysa kira kontratı(noter tasdikli,yada aslı kontratın)

4-kiracının kimlik fotokopisi

5-mülk sahibinin kimliği ve TC numarası

İçme suyu aboneliği için gerekli belgeler

1-Yapı kullanma izin belgesi(iskan)

2-tapu

3-kiracı ise kira kontratı aslı yada noter tasdiklisi

4-sıhhi tesisatçılar oıadasından iş bitim belgesi

5-kanalizasyon bağlama ruhsatı

6-kimlik fotokopisi(kiracıdan ve mal sahibinden)

7-su sayacı faturalı

Şantiye aboneleri için belgeler

1-İnşaat ruhsatı

2-su sayacı

3-tesisatçılar odasından iş bitim belgesi

4-tapu

5-müteahhit adına ise noter tasdikli sözleşme(mal sahibi ile)

6-kimlik fotokopileri

Yeni elektrik aboneliği için gerekli belgeler

1-İskan belgesi(aslı gibidir yazısı ile beraber)

2-Abone olacak kişinin kimlik fotokopisi

3-sayaç seri numarası

4-merdiven otomatiği abone numarası

5-yarım kapak dosya

6-kullanıcı kiracı ise;kira kontratı ile mal sahibinin kimlik fotokopisi,mal sahibinin kimlik fotokopisi yoksa kontrat noter tasdikli olacak

Abone devri için belgeler

1-Tapu fotokopisi

2-kira kontratı

3-kiracının kimlik fotokopisi

4-abone nosu

5-mülk sahibinin kimlik fotokopisi

6-kimlik yoksa kira kontratı noter tasdikli olacak

100m3 havuza gerekli kimyasallar                                                                                                                                                                                                                                                                                

madde  günlük  haftalık  gerektiği zaman   şoklama
sıvı klor   10kg     ……….. ……………..  20kg
granülklor   200gr  …………..  …………..    600gr
sıvı asit    5ltsıvı    …………   pH 1derece düşürmeye  …………
toz asit    50-100gr   …………   1kg katılır   …………
yosun önleyici  ……….     2kgsıvı,2 tablet  ………….    4kg
çöktürücü   ……….     -----------     2kg     ------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Emlakçılık ne demektir?

Emlakçı taşınmaza ilişkin sözleşmenin taraflarından birini bulma(mevcut müşteri portföyü.gazete ilanı tabela asmak internette yayınlamak) ,taşınmazı göstermek,nitelikleri hakkında bilgi vermek,tarafları aydınlatmak suretiyle aktin yapılmasına hazırlamakla yükümlü lüğü olan kişidir,yaptığı işte emlakçılıktır.

Herkes emlakçılık yapabilir mi?

Maalesef ülkemizde halen emlak komisyonculuğu veya emlak müşavirliği hakkında bir yasa olmadığından dileyen herkes emlakçılık yapabilir.

Emlakçıya komisyon vermek zorunlumudur?

 Eğer aranızda yazılı bir sözleşme varsa ve emlakçı size gereken hizmeti sunmuşsa doğruluk ve dürüstlük kuralına uygun hareket ettiyse zorunludur.Ama borçlar kanunun 407.maddesine göre
"doğruluk kurallarına aykırı davranan aracı ücrete ve yaptığı masrafa ait olan haklarını kaybeder"demektedir

Emlakçının yükümlülükleri var mıdır?

Emlakçı taşınmaza ilişkin sözleşmenin taraflarından birini bulma(mevcut müşteri portföyü.gazete ilanı tabela asmak internette yayınlamak) ,taşınmazı göstermek,nitelikleri hakkında bilgi vermek,tarafları aydınlatmak suretiyle aktin yapılmasına hazırlamakla yükümlüdür.

Kira sözleşmesi tapu kütüğüne şerhi ne demektir?

Kiraya verenle kiracının aralarında düzenledikleri yazılı sözleşmenin bir örneğini tapu sicil müdürlüğüne vererek kiraya konu olan taşınmazın kütüğüne kaydettirmeleri anlamına gelmektedir.

Devir aldığım işyerimden mal sahibi kira sözleşmesi sona ermeden tahliyemi istiyor bunu yapabilir mi?

Kira sözleşmesinde 3.kişilere devredilemez veya ortak alınamaz maddesi yazılmamışsa bu tahliye nedenidir.

Babamdan miras yoluyla kalan dükkanımdan mal sahibi tahliyemi istiyor bunu yapabilir mi?

Sözleşme ve kanun hükümlerine uygun davrandığınız sürece oturabilirsiniz ama taşınmazı boş tutarsanız bu tahliye nedeni olabilir.

Kiracımı ihtiyaç nedeniyle konutumdan tahliye ettirdim ama sonra vazgeçtim tekrar kiraya verebilir miyim?

3 yıl geçmeden taşınmazınızı kiraya veremezseniz aksi takdirde ceza uygulanır

Kiracım kiralarını zamanında ödememektedir,bu tahliye nedeni sayılır mı?

Bir kira yılı içerisinde kiracı en az 2 kere kirasını zamanında ödemezse ve ihtar çekilmesine neden olursa tahliye sebebidir.

Aldığım konutu 2 sene sonra satmak istiyorum bu satıştan elde ettiğim gelir vergiye tabi midir?

2 sene önceki emlak beyannamesi ile şimdiki beyanname arasındaki fark gelir vergisine dahildir.Eğer konutunuzu 5 sene önce almış olsaydınız gelir vergisinden muaf olurdunuz.

Ailemden miras yolu ile iktisap eden konutumu aynı sene içinde satmak istersem gelir vergisi öder miyim?

Miras yolu ile iktisap edilenlerde 5 yıllık süre şartı aranmaz o yüzden gelir vergisinden müstesnadır.

Emlak vergilerindeki oranlar ne kadardır?

Konutlarda binde 3
İşyerlerinde binde 3
Arsada binde 3
Arazide binde 1

Gayrimenkul alım satımlarındaki alım-satım vergi oranları ne kadardır?

Emlak beyan değeri üzerinden alıcı yüzde 1,5 satıcı yüzde 1,5 olmak üzere bir tapu tescil işleminde toplam yüzde 3 harç ödenmesi gerekmektedir

Bir tapu tescil işleminde ne gibi belgeler gerekmektedir

a-Varsa tapu senedi veya fotokopisi
b-Alıcının 2 satıcının 1 vesikalık fotoğrafı
c-Fotoğraflı nüfus hüviyet cüzdanı veya fotoğraf
d-Vergi dairelerinden alınacak vergi numarası
e-Temsil halinde temsile ait belge.

Tapuya gitmeden taşınmaz satın alınabilir mi?

T.C. de tapu tescil işlemleri sadece tapu sicil müdürlüklerinde yapılmaktadır.Ancak zorunlu durumlarda tapudan memur istenebilir.

Noterden satış vaadi sözleşmesi ile daire alınabilinir mi?

Satış vaadi sözleşmesi ile her türlü taşınmazı alabilirsiniz ama tescil işlemi yinede tapu sicil müdürlüklerinde yapılacaktır

Satış vaadi sözleşmesinin noterde yapılması şart mıdır?

B.K.213.maddesine göre "gayrimenkule dair satım vaadi resmi senede rapt edilmedikçe muteber değildir" demektedir.Ve Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesini yapmak görevi noterlere verilmiştir

Tapu tescil işleminde yaş sınırı var mıdır?

18 yaşını doldurmuş mümeyyiz olan herkes tapu işlemleri yaptırabilir.Tapu müdürünün şüphelenmesi halinde doktor raporu isteyebilir.75 yaşının üstündekiler için sağlık ocağının raporu yeteli olmayabilir,bu konuda en yetkili merci Adli Tıp Kurumunun 4. İhtisas dairesidir.

Sahibi şirket olan bir taşınmaz da kiralandığında stopaj ödenir mi?

Hayır,kiraya veren şirket kira ücreti kadar fatura keser ve K.D.V. öder.

Konutumu satmak istiyorum ama kiracım evin gezilmesini engelliyor ve konutumu satamıyorum.

Kiracınızın konutunuzu haftanın belirli bir günü belirli bir saat diliminde gösterme zorunluluğu vardır.(Örneğin cumartesi günü saat 12.00-14.00 arası gibi)

Yollarda "mücavir alan" yazılı tabelalar görmekteyiz bunun anlamı nedir?

İmar mevzuatı bakımından belediyelerin kontrol ve sorumluluğu altına verilmiş alandır.

Kadastro çapı ne demektir?

Tapuca tescil edilmiş olan arazi parçalarının sınırlarını gösteren belgedir.

Arazi ile arsa arasındaki fark nedir?

Arazi imar uygulaması geçmeyen toprak parçasıdır.Arsa ise belediyelerin imar uygulaması yaptığı yerlerdeki yapılaşmaya müsait toprak parçasıdır(imar uygulamasında yeşil alan,okul,yol, Hastahane vb. alanlar ayrılır)

Aldığım 2000 m²’lik tapulu arazimi belediye uyguladığı imar çalışmasıyla 1500 m²’ye düşürdü bu normal

Belediyeler yaptıkları imar çalışmalarında (18.maddenin uygulanması) yüzde 40 a kadar DOP kesebilirler

Bir arsa satın almak istiyorum fakat tapuda kayıtlı olan yerle bana gösterilen yerin aynısı olduğunu nasıl öğrenebilirim?

Kötü niyetli aracılık hizmetinde bulunan kişilerin yaptığı bir uygulama olan kıymetli yeri gösterip kıymetsiz yeri sattıkları sıkça karşılaşılan bir sorundur.Bunun engellenmesi için tapunun bağlı bulunduğu harita ve kadastro müdürlüklerine müracaat edip günün koşullarına göre belirlenen harcı yatırıp arsanın yerini belirlemektir.sınırlarının belli olması içinde poligon taşlarını koymanız gerekmektedir.böylece aldatılmanız önlenmiş olur.

Poligon taşı ne demektir?

Nirengi noktaları arasında tesis edilen ve bunlar yardımıyla koordinatları hesaplanan tali ölçü noktalarıdır.Zeminde demir boru,beton,taş gibi muayyen şekilli işaretlerle belirtilir.

Nirengi noktası ne demektir?

Harita alımında kullanılan temel ölçü noktalarıdır.

İmar çapı ne demektir?

Belediyelerce bir arsanın üzerine yapılabilecek olan yapının taban alanını toplam inşaat alanını kat adedini binanın yüksekliğini komşu mesafelerini ve yol cephelerini gösteren onaylı belgedir.

Kat karşılığı sözleşmeler sadece noterden yapıldığı zaman geçerlimidir?

Noterden yapılması zorunludur.

Hibe nedir?

Karşılığında bir bedel olmaksızın mülkiyetin devredilmesidir.hibeyi kabul eden binde 36 harç öder.

Trampa nedir ?

Bir gayrimenkulun başka bir gayrimenkul ile değiştirilmesi işe midir. Her taşınmaz için ayrı ayrı binde 48 harç ödenir.

İrtifak hakkı ne demektir?

Taşınmaz sahibinin taşınmazını bir başkasının kullanmasına müsaade etmesidir.Taşınmaz yararına kurulan irtifak haklarından en önemlisi geçit(YOL) hakkıdır.irtifak hakkının tesisinde ödenen bedel üzerinden binde 48 harç tahsil edilir.

İntifa hakkı ne demektir?

Yararlanma hakkıdır.ve süreli olmak zorundadır.gerçek kişilerde en fazla ömür boyu tüzel kişiliklerde ise 100 yıldır lehine intifa hakkı tanınandan binde 40 harç tahsil edilir.

Sükna hakkı nedir?

İrtifak hakkının bir çeşidi olan oturma hakkıdır bu haktan sadece hak
sahibi yararlanabilir.

Hisseli tapu ne demektir?

tapu sicilinde tescilli bir taşınmazın sahiplerinin birden fazla
sahibinin bulunması halindeki tapulara hisseli tapu denir.

Hisseli bir tarla almak istiyorum sakıncası var mıdır?

Diğer hissedarlardan tek tek olur alınırsa ve rızai taksim yapılmışsa
sakıncası yoktur.

Şufa hakkı ne demektir?

Önalım hakkıdır.Hisseli arazilerde satılığa çıkan hissenin aynı şartlarda hissedarlardan birisinin satın alma hakkıdır.

Kat irtifakı nedir ?

Kat irtifakı bir arsa üzerinde yapılan veya yapılacak olan birden fazla yapının bağımsız bölümleri için o arsanın sahibi tarafından kat mülkiyet kanunlarına göre kurulan irtifak hakkıdır.

Kat mülkiyeti nedir?

Tamamlanmış bir yapının daire dükkan vb gibi bölümlerinden ayrı ayrı kullanılmaya elverişli olanları o taşınmazın sahibi tarafından kat mülkiyet kanunlarına göre kurulan özel bir mülkiyet hakkıdır.

Hisseli arazimin üzerine ipotek koydurabilir miyim?

Hisseli taşınmazlarda (müşterek mülk)Hissedarlardan birisi diğer hissedarların rızasını almadan kendi hissesini ipotek edebilir.Ama miras sebebiyle hissedarlık durumunda(İştirak halinde mülk)bu mümkün değildir.diğer hissedarlarla birlikte ipotek edilebilir.

İpotek döviz üzerinden yapılabilir mi?

İpotek Türk Lirası üzerinden yapılır.Ancak vadesi 5 yıl ve daha fazla olan dış kaynaklı krediler üzerinden yabancı para üzerinden ipotek tesisi olanaklıdır.

Zilyetlik ne demektir?

Bir yere egemen olmak onu kullanmaktır.Zilyetlikten mülk edinmek için
imar ve ihya etmek ve 20 yıl zilyetliğinde bulundurma gerekir ; ancak arazinin
hazine ve orman arazisi olmaması gerekir

Vefa hakkı ne demektir ?

Tapu sahibinin sattığı taşınmazı aynı satış şartlarıyla geri almasını sağlayan kişisel bir haktır.bu hak,taşınmazını satan ancak bedelinin tamamını almamış olan satıcılara güvence olarak kullanılabilir.tapu kütüğüne şerhi şarttır.

İfraz ne demektir?

İmar planı tamamlanmış yerlerde,plan koşullarına uymak şartıyla bir parselin birden fazla parsele dönüştürülmesi işlemidir.

Parselasyon ne demektir?

Büyük bir parselin imar planı şartlarına uygun olarak birden fazla imar parseline dönüştürülmesi işlemidir.

Tevhid ne demektir?

Birden fazla bitişik parselin birleştirilmesi işlemidir.

Taksim ne demektir?

hisseli bir taşınmazın hissedarlar arasında paylaşımıdır.Taraflar
anlaşarak veya mahkeme yoluyla yapılanabilinir.

Sit alanı ne demektir?

Doğal veya insan ürünü bütünlüğü,sanatsal,estetik,tarihsel,etnografik bilimsel,edebi veya mitolojik önemi nedeniyle korunması gereken alan,yapı ve çevrelerdir.

Bir taşınmazın sit alanı olup olmadığına kim karar verir.

Taşınmaza ait röleve projelerini inceleyen tabiat ve kültür varlıklarını koruma kurulları karar verir.

Kaç türlü sit alanı vardır?

1.Kentsel sit alanı
2.Tarihi sit alanları
3.Arkeoloji sit alanları
4.Doğal sit alanları.

Röleve proje ne demektir?

Var olan yapının yerinde alınan ölçülerle durumunu ortaya koyan projedir.

Eski eser konumundaki bir konutta restorasyon yapılabilinir mi?

Binanın eski eser derecesine göre restorasyon projesi veya restitüsyon projesi hazırlanarak restorasyon yapılanabilir.

Restorasyon projesi ne demektir?

Eski yapının ilk durumuna getirilmesi amacıyla daha önce hazırlanmış rölöve projeden yararlanılarak hazırlanan yenileme projesidir.

10 sene önce yatırım amaçlı aldığım arsamı satmak istiyorum ama şu andaki raiç bedelini bilmiyorum ne yapmalıyım?

Bürolarımızdan birine müracaat ederseniz size arsanızın ön ekspertizini yaparlar.

Ekspertiz ücrete tabi midir?

Eğer taşınmazınızın satışı görevini temsilciliklerimizden birine vereceksiniz ön ekspertiz ücrete tabi değildir.

Hangi durumlarda ekspertiz ücreti alıyorsunuz?

Bankalardan kredi talep edildiğinde,şirketlere verilecek olan teminatlarda,miras paylaşımlarında,sadece taşınmazın değerini öğrenmek için,boşanma durumlarında,iflas ve hacizlerde ve bunun gibi nedenlerle yapılan ekspertizlerde rapor düzenlenerek ücret talep edilir.

Elimde bir miktar para var ve yatırım amaçlı bir taşınmaz almak istiyorum ne tavsiye edersiniz?

Taşınmaza yatırım yapmak orta vadede en karlı yatırımlardan biridir.Bununla beraber elinizdeki paranın miktarı,beklenilen süre içerisinde beklenilen gelir gibi bazı faktörleri yatırım yönlendirebilir.Fakat alıp unutacağım diyorsanız şehrin gelişme olasılığı olan bölgelerinden birinden arazi almak en karlı yatırımlardan biri olabilir.

Arazi almayı mı arsa almayı mı tavsiye edersiniz?

Arazide kar marjı daha yüksektir fakat aldığınız arazinin ilerde imar çalışmalarında tam ortasından yol geçme aldığınız arazinin yerine size başka imar parsellerinden yer verilebilinir ama arsada imar çalışması daha önceden yapıldığı için bu risk yoktur.

Askı süresi ne demektir?

İmar çalışması yapıldığı dönemlerde uygulanan planlar halka açık şekilde bir süre askıda kalır ve vatandaşlarımız bunları inceleyerek zarara uğradığı durumlarda itiraz ederek düzeltme isteyebilirler ama askı süresinde itiraz edilmezse plan kabul edilmiş sayılır.

18 ortaklı bir arsa satın almak istedim ve ortaklardan hatta en küçük payı olan ortak hissesini satmadı diğer ortaklardan ise satın aldım. su anda arsa üzerine inşaat yapabilir miyim?

Maalesef yapamazsanız bir arsa üzerinde inşaat yapabilmeniz için bütün ortakların rızaları olması gerekmektedir.yada izalei şuyu davası açmanız gerekmektedir.

İzalei şuyu ne demektir

ortaklığın giderilmesi demektir.Dava açılması gerekir.Açılan davada ya
ortaklardan biri yada dışardan bir kişi (En yüksek fiyatı veren kişi
alır)taşınmazı satın alır.

Kirladığım yerin tamamını veya bir kısmını başkasına kiraya verebilirmiyim ?

a)Borçlar kanununa tabi kira akitlerinde; Sözleşmede bu konuda aksine bir hüküm yoksa kiralayan taşınmazı bir başkasına kiralayabilir. (B.K.259)
b) 6570’e tabi yerlerde; bu konu alınan yasanın 12. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddede “Kiracının mukavelede açıkça aksine bir hüküm olmazsa kiralananı tamamen veya kısmen bir başkasına kiralamayacağı” şeklinde bir hüküm getirilmiştir.
Bu kurala uymayanlar fuzuli şağil durumuna düşerler ve bunlar hakkında hiçbir ihtara hacet kalmaksızın sulh hukuk mahkemelerinde tahliye davası açılabileceği kabul edilmektedir.

Kiracının iflası nedir?

Kiracının iflası halinde mecurun tahliyesi için adı kirada ve 6750’e tabi yerlerde kiracının iflası halinde kira sözleşmesinin fes edilebilmesi için kiracının işlemiş ve işleyecek kira paraları için uygun bir süre içinde teminat göstermemiş olması ve ticaret mahkemelerinde iflas kararının alınmış olması gerekir. B.K.261(6570 sayılı yasada bu hususta bir hüküm yok.)

Kira süresi dolmadan kiracımdan tahliye etmesini istedim,Benden tazmainat istedi ne yapmalıyım ?

Kiracı komşuları rahatsız etmemek ve mecuru hor kullanmamakla yükümlüdür. Aksi halde kiralayan tazminat ile birlikte tahliye isteyebilir. Kiracının kusuru olmaksızın mecurdan tahliyesi istenmiş ise ve kiracıda kira süresi bitmeden mecuru tahliye etmiş ise bu taktirde kiralayanın kiracının zararını tazmin etmesi gerekir.
Adi kira halinde kiralanan yer kendisine teslim edilmeyen kiracının sözleşmeyi tek taraflı fesh etmek ve bu nedenle zararını tazmin isteyebilmek hakkı vardır.

KİRACI OLDUĞUM YERDE HANGİ HAKLARA SAHİBİM?

Kat mülkiyeti kanununa göre kiracının hakları:
Ortak yerlerden ve eklentilerden yararlanma hakkı
(a) şıkkındaki hakkını engellemek isteyen bir kat maliki çıkar ise, kiracı, müdahalenin önlenmesi için kat malikleri kuruluna başvurabilirler.
(b) şıkkındaki başvuruya rağmen müdahale devam ediyorsa kiracı sulh mahkemesine başvurabilir.
Geçici izin nedeni ile doğan zararları izin kimin lehine verilmiş ise ondan tazmin hakkı.
Ortak giderler mal sahibi tarafından ödenmiş ise, kiracı ödediği ortak gideri kira parasından indirebilir.
Kat mülkiyeti yasasına aykırı davrananlar aleyhine dava açma hakkı.

KAT MüLKİYETİ NEDİR?

634 sayılı yasa ile müşterek ve iştirak halindeki mülkiyet bir yenisi”kat mülkiyeti” eklenmiştir.
Kagir bir yapının başlı başına kullanımına elverişli daire, büro, dükkan, depo gibi bölümleri üzerinde o taşınmazın maliki var ise bu malik veya ortak malikleri tarafından kurulan mülkiyet haklarına KAT MÜLKİYETİ denir.

KAT MALİKİ NEDİR?

Kat mülkiyetine sahip olan şahısa KAT MALİKİ denir.

BÜYÜKŞEHİR NEDİR?

Belediye sınırları içerisinde birden fazla ilçe bulunan şehirleridir.

İLÇE BELEDİYESİ NEDİR?

Büyükşehir belediye sınırları içinde kalan ilçelerde kalan belediyelikleridir.

BELEDİYE SINIRI NEDİR?

1580 sayılı belediye kanununun 4. maddesine göre belirlenmiş olan bir
rapor ile krokiye dayanan idari bir sınırdır.

MÜCAVİR ALAN SINIRI NEDİR?

Belediye sınırlarının dışında, imar mevzuatı bakımından belediyelerin
kontrol ve mesuliyeti adına verilmiş olan sınırdır. Diğer bir deyişle sadece
imar açısından belediyenin kontrolüne alınmış alanlardır. Mücavir alanların
belediyenin sınırlarına bitişik olması gerekmez.

HALİHAZIR HARİTA NEDİR?

Bayındırlık ve iskan bakanlığınca tespit edilen teknik esaslara göre hazırlanan şehir ve kasabaların tesislerine ait plan ve projelerin, şehiriçi ve şehirlerarası bağlantı yollarına ait projeler ile kadastro planlarının ve kontrol hizmetlerinin planlanması ile ilgili düzenlemelerin yapılabilmesi ve uygulanabilmesini sağlamak, herhangibir yerin görünebilen yapay ve doğal bütün unsurlarını belirli bir ölçekte göstermek üzere hazırlanan haritalara denir.

ÇEVRE DÜZENİ PLANI NEDİR?

Bölge planı ile nazım planı arası bir konumda yer alan ve fonksiyonel bütünlüğü olan yerleri kapsayan alt bölge planlarıdır. Diğer bir deyişle bölge plan kararlarına uygun olarak konut, sanayii, tarım, turizm, ulaşım gibi yerleşme ve arazi kullanılması kararlarını belirleyen planlardır.

NAZIM İMAR PLANI NEDİR?

Varsa bölgeye ve çevre düzeni planlarına uygun olarak halihazır haritalar üzerine yine kadastral durumu işlenmiş olarak çizilen ve arazi parçalarının; genel kullanılış biçimlerinin, başlıca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını gerektirdiğinde yapı yoğunluğunu, çeşitli yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, ulaşım sistemlerini ve problemlerinin çözümü gibi hususları göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanması esas olmak üzere düzenlenen detaylı bir raporla açıklanan ve raporu ile beraber bir bütün olan plandır.

UYGULAMA İMAR PLANI NEDİR?

Tasdikli halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak nazım imar planı esaslarına göre çizilen ve çeşitli bölgelerin yapı adalarını, bunların yoğunluğunu ve düzenini, yolları ve uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren plandır.

İSLAH İMAR PLANI NEDİR?

981/3290 sayılı ve gecekondu mevzuatına aykırı yapılara uygulanacak işlemler hakkında kanun ile tanımlanmış, 1/1000 ölçekte hazırlanan bir plandır.

REVİZYON İMAR PLANI NEDİR?

Gerek nazım ve gerekse uygulama imar planlarının ihtiyaca cevap vermediği ve uygulanmasının problem olduğu durumlarında; planın tümünün veya büyük bir kısmının plan yapım tekniklerine uyularak yenilenmesi sonucu elde edilen plandır.

MEVZİ İMAR PLANI NEDİR?

Uygulama imar planı sınırları dışında olup bu planla bütünleşmeyen bir konumda bulunan alanlar üzerinde hazırlanan ve sosyal ve teknik alt yapı ihtiyaçlarını kendi bünyesinde sağlamış olduğu plandır.

İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ NEDİR?

Onarlı imar planı sınırları içinde arazi kullanışlarının büyüklüğünde, konumunda, yoğunluğunda veya ulaşım sisteminde imar planı anakaralarını bozmayacak biçimde mevzi olarak farklılık gerektiren değişikliklerdir.

KORUMA İMAR PLANI NEDİR?

Sosyal, ekonomik, estetik, turistik ve hijyenik yönlerden önemi olan tarihi ve doğal değerlerin günün koşullarına göre ve çağdaş planlama yöntemleri ile ele alınıp, kamu yararına yönlendirilmesi amacı ile yapılan plandır.

PARSELASYON PLANI NEDİR?

İmar planının arazi uygulamasından sonra yapılacak röleve ölçülerine göre boyut değiştirmeyen paftalar üzerine çizilen, kesin parselasyon durumunu gösteren ve tapuya tescil işlemlerine esas alınan planlardır.

DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI NEDİR?

Düzenlemeye tabi tutulan yerlerin ihtiyacı olan yol, meydan, park, yeşilsaha, genel otopark gibi umumi hizmetlere ayrılan ve tescile tabi olmayan alanlar ile cami, karakol yerleri ve ilgili tesisler için kullanılmak üzere, düzenleme dolayısıyla meydana gelen değer artışları karşılığında düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların, düzenlemeden önceki yüz ölçümlerinden %40'a kadar düşülebilen miktar ve/veya zorunlu hallerde malikin muvafakattı ile tespit edilen karşılığı bedeldir.

DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ORANI NEDİR?

Bir düzenleme sahasında tespit edilen düzenleme ortaklık payı miktarının bu saha içindeki kadastro ve imar parsellerinin toplam yüz ölçümü miktarına oranıdır.

TEKNİK ALT YAPI NEDİR?

Elektrik, havagazı, içme ve kullanma suyu, kanalizasyon ve her türlü ulaştırma, haberleşme ve arıtım gibi servislerin temini için yapılan tesisler ile açık veya kapalı otopark kullanışlarına verilen genel isimdir.

SOSYAL ALT YAPI NEDİR?

Sağlıklı bir çevre meydana getirmek amacı ile yapılması gereken eğitim, sağlık, dini kültürel ve idari yapılar ile park, çocuk bahçeleri gibi yeşil alanlara verilen genel isimdir.

YOĞUNLUK NEDİR?

(Kişi/hektar) Planlarda plan ile getirilen nüfusun kontrolü amacıyla konut alanlarında yoğunluklar tanımlanır.

BRÜT YOĞUNLUK NEDİR?

Planlama alanının bütününde getirilen yoğunluktur.

NET YOĞUNLUK NEDİR?

Planlama alanında sadece konut alanlarında(konut adaları) getirilen
yoğunluktur.

KADASTRO PARSELİ NEDİR?

Kadastro yapıldığı zaman kadastro adaları içinde bulunan mülkiyeti
tescilli parsellerdir.

İMAR PARSELİ NEDİR?

İmar kanunu ve yönetmeliği, imar planına göre gerekli teknik ve kanuni işlemlerden sonra oluşmuş, üzerinde bina(lar) yapılabilen parseldir.

PARSEL CEPHESİ NEDİR?

Parselin üzerinde bulunduğu yoldaki cephesidir. Köşe başına rastlayan parsellerde dar kenar parsel cephesi olarak kabul edilir.

PARSEL DERİNLİĞİ NEDİR?

Parsel ön cephe hattından arka cephe hattı köşe noktalarına indirilen dik hatların ortalamasıdır.

ÖN BAHÇE NEDİR?

Parsel ön bahçe hattı ile inşaat cephe hattı arasında kalan parsel parçasıdır. Birden fazla yola cephesi olan parsellerde bina ile yol arasında kalan bölümler de ön bahçe şartlarına tabidir.

ARKA BAHÇE NEDİR?

Parsel arka hattı ile bina arka cephe hattı arasında kalan parsel
parçasıdır.

YAN BAHÇE NEDİR?

Ön ve arka bahçe dışındaki bahçelerdir.

ÖN, YAN, ARKA BAHÇE MESAFELERİ NEDİR?

Binanın zemininde komşu parsellere en fazla yaklaşabileceği mesafelerdir.

İnşaat yapacağım ama altına dÜkkan koymak istiyoru, koyabilirmiyim?

Yeni imar yönetmeliklerine göre 20 metrelik yolun olduğu yerlerde yapılan binaların altına dükkan
yapılabilir.

Yaptığım inşaatlara kapıcı dairesi koymam gerekiyormu?

Evet 15 daireden sonra kapıcı dairesi zorunludur.

BİR ARACILIK SÖZLEŞMESİ HANGİ HUSUSLARI KAPSAMAKTADIR?

1- TARAFLARIN KİMLİKLERİ: İş sahibi adına hareket eden şahıs temsilci veya vekil ise bu konudaki yetkisini belirleyecek geçerli bir belge sözleşmeye eklenmelidir. (İş sahibi adına hareket eden şahsın bu konuda yetkilisi olup olmadığına özellikle dikkat etmeli ve bu konu açıkça belirlenmelidir.)
Burada şu konuyu belirtelim ki ; 2007 sayılı Türkiye’de Türk vatandaşına tahsis edilen sanat ve hizmetler hakkındaki kanunun 1. maddesi uyarınca tellallık yalnızca Türk vatandaşları tarafından yapılan bir meslektir.(B.K.260)
2- Sözleşmenin yazılı olması ve taraflarca imzalanması gerekmektedir. Ayrıca yer gösterme belgesi de iş sahibi tarafından imzalanarak sözleşme eki olarak belirlenmelidir.
3- Sözleşme konusu açıkça hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde belirlenmelidir.
4- Aracının ne miktarda ücret, ne zaman hangi koşullarda alacağı açıkça belirlenmelidir.
5- Hizmet süresi ve bu sürenin ne şekilde uzatılacağı açıkça belirlenmelidir.
6- Hizmetin ifası gereken masraflar, bu masrafların kimin tarafından ne miktar da ve ne zaman ödeneceği.
7- Aracılık hizmeti gereğince verilmesine karşın tarafların akitten vazgeçmesi halinde ücretin ödenip ödenmeyeceğine dair bir açıklama ve iş sahibinin bu konudaki taahhüdünün neler olabileceği.
8- Aracı tarafından üstlenilecek aracılık hizmetinin sınırları ve çalışma koşulları belirlenmelidir.

KİRA AKTİNDE SÜRE VARMIDIR?

Borçlar kanununa göre yapılan akitlerde;
Genelde süre şart değildir. Ancak aktinin feshini ihbar konusunda bu husus önemlidir. Borçlar kanununa göre akit yapılmış ve taraflar aralarında bir süre kararlaştırmış ise sürenin bitimi aktin son bulma tarihidir.

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ NEDİR?

Kira dönemi içinde ve kira müddetinin sonunu belirleyen kiracı tarafından yazılı olarak tek taraflı verilen bir taahhüttür.Noterdende yapılabilir kendi el yazısı ilede verilebilir.

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ’NİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

1- Kira aktinin 6570 sayılı yasaya göre yapılmış olması
2- Taahhütnameyi mutlaka kira akdi tamamlanıp, iradelerin karşılıklı olarak kabul edilip, kira aktinin imzalanmasından sonra verilmiş olması gerekir.
“İlk kira sözleşmesine konan tahliye taahhüdünün geçersiz olduğunu” yargıtay kabul etmiştir. Tahliye taahhütnamesi kira aktinden ayrı bir kağıda yazılmış ancak sözleşme ile aynı tarihi taşıyor ise de geçersizdir.
3- Taahhütnamenin mutlaka yazılı olarak verilmiş olması gerekir. Uygulamada icra safhasında imza ikrarı olduğundan ve imza ikrarı hadisesi icra tetkik merciinde incelenmeyip sulh hukuk mahkemesi huzurlarında incelendiğinden bu taahhütnamenin noter önünde verilmesi veya imzanın noterce onaylanması daha yararlıdır.
4- Verilen taahhüdün mutlaka tahliye taahhüdü olarak verilmesi gerekir. Şayet bir borç senedi, bir teminat veya bağış gibi tahliye taahhütnamesi dışında bir maksatla ve böyle bir taahhütnameyi kiralayan tarafından taahhüt senedi olarak doldurulmuş ise bu durum ( yani tahliye taahhütnamesi olmadığı, bağış, borç v.s. olduğu) kanıtlanmış ise böyle bir belge tahliye taahhütnamesi olarak kabul edilmez.

TABAN ALANI NEDİR?

Işıklıklar ve çıkmalar hariç binanın yatay iz düşümünün arsa zemininde kapladığı alandır. Yapı nizamı (TAKS)’la belirlenen parsellerin bahçelerinde yapılacak müştemilat binaları taban alanı içine katılır.

TABAN ALANI KATSAYISI NEDİR?

Taban alanının parsel alanına oranıdır.

İNŞAAT ALANI(TOPLAM İNŞAAT ALANI) NEDİR?

İskanı mümkün olan bodrum katlar ve çatı araları dahil asma kat, çekme kat ve diğer bütün katların alanlar toplamıdır.

MUADİL İNŞAAT ALANI NEDİR?

İnşaat nizamı cephe hatları ile belirlenmiş parsellerin son geçerli imar durumlarına göre hesaplanan bina inşaat alanlarına eşdeğer alandır.

KAT ALANI KATSAYISI(KAKS)(E=İNŞAAT EMSALİ) NEDİR?

İnşaat alanının parsel alanına oranıdır.

 YAPI YAKLAŞMA SINIRI NEDİR?

Yapının, planlarda veya yönetmelikte belirtilmiş olan, komşu parsellere en fazla yaklaşabileceği sınırdır.

ÖN CEPHE HATTI(İNŞAAT CEPHESİ) NEDİR?

Bir parselde inşa edilecek binanın yol(lar) tarafındaki cephesi tanımlamak üzere planlarda grafik olarak gösterilen, kotlandırma röperin yerini tayin eden ve diğer cephelerin isimlendirilmesine esas olan, bina derinliğinin dik olarak uygulandığı hattır.

YAN CEPHE HATTI NEDİR?

Ön cephe hattına komşu olan cephe hattıdır. Yol tarafında olana yol cephe
hattı denir.

ARKA CEPHE HATTI NEDİR?

Bina cephe hattıyla ortak noktası olmayan cephe hattıdır. Yola baktığı zaman arka yol cephe hattı denir.

BİNA DERİNLİĞİ NEDİR?

Bina ön cephe hattı ile arka cephe hattının en uzak noktası arasındaki dik mesafedir.

TABİL ZEMİN NEDİR?

Arsanın harfedilmemiş ve doldurulmamış durumudur.

TESVİYE EDİLMİŞ ZEMİN NEDİR?

Yönetmeliklerde belirtilen esaslara göre harfedilerek veya doldurularak
arsanın kazandığı son zemin durumudur.

ÇIKMA ALTI MESAFESİ NEDİR?

Çıkma altı ile yol cephelerinde bordür, yan ve arka bahçelerde ise tabii veya tavsiye edilmiş zemin arasındaki yüksekliktir.

SAÇAK SEVİYESİ NEDİR?

Binaların son kat taban döşemesi üst kotudur.

BİNA YÜKSEKLİĞİ NEDİR?

Binananın kot aldığı noktadan saçak seviyesine kadar olan mesafedir. İmar planı ve yönetmelikte ön görülen bina yükseklikleri en fazla yüksekliklerdir.

KAT YÜKSEKLİĞİ NEDİR?

Binanın herhangibir katının döşeme üstünden bir üstteki katının döşeme üstüne kadar olan mesafedir.

AYRIK NİZAM NEDİR?

Hiçbir yanında komşu parsellerdeki binalara bitişik olan yapı nizamıdır.

BLOK NİZAMI NEDİR?

Bir veya birden fazla komşu parsellerdeki binalara bitişik olan yapı
nizamıdır.

BİTİŞİK BİNA NEDİR?

Blok nizamındaki bir parsel üzerinde kalan binadır.

İKİLİ BLOK NİZAM NEDİR?

Bir tarafı komşu parseldeki binaya bitişik diğer taraftan ayrık olan yapı
nizamıdır.

Restitüsyon proje ne demektir?

Kısmen veya tamamen yok olmuş bir yapının elde bulunan fotoğraf resim
kalıntı türü kaynaklardan yararlanarak eski haline uygun projesinin
yapılmasıdır.

Vekaletin süresi var mıdır?

Azledilmedikçe süresizdir.

Tapu iptal davası için zaman aşımı var mıdır?

Zaman aşımı ileriye sürülen nedene göre değişir; Muvazaalı işlemlerde zaman aşımı yaktur.Sözleşmeden kaynaklanan borç ilişkilerinde zaman aşımı 10 yıldır,Haksız fiillerde ise 1 yıldır.

Babam dairelerini kardeşimin üzerine yaptı.Ne yapabilirim?

Tapu iptal davası açarak işlemin iptali sağlanır.Baba veya anne malının ancak 1/4 ünü çocuklarından birine satabilir veya bağışlayabilir , buda iptal edilemez.Ama ¼ ünden fazlasını satar veya bağışlarsa tapu iptal davası açılarak iptal edilir, bunun adı TENKİS davasıdır.

Satış vaadi s?zleşmesi nedir?

Satış vaadi sözleşmesi bir taahhüttür, noterden yapılmalı ve tapuya şerh ettirilmelidir.Hisse devri ile ilgili satış vaadi sözleşmesi noterde bile yapılsa geçerli değildir.Vaadi verilen yerin belirlenebilir olması gereklidir.

Hissedarların arasında yapılan rızai taksim geçerlimidir?

Mutlaka noterden yapılması gerekmektedir,kendi arasında yapılan
geçersizdir.

Zilyetlik ne demektir?

Bir yere egemen olmak onu kullanmaktır.Zilyetlikten mülk edinmek için imar ve ihya etmek ve 20 yıl zilyetliğinde bulundurma gerekir ; ancak arazinin hazine ve orman arazisi olmaması gerekir

2B nedir?

Ormandan çıkarılmış ve hazine adına tescil edilmiş arazilerdir.

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi nedir?Bundan vazgeçilebilinilir mi?

Kendisine veya bir başkasına bakılması için malını bir 3. kişiye devretmesidir.Bağışlayan ölünce bağıştan rücu edilebilir.Karı koca arasında yapılan ölünceye kadar bakma sözleşmesi geçersizdir.

Kaynak hakkı nedir?

Su hangi arazide çıkıyorsa o tapunun sahibi kaynak sahibidir.Su az seviyedeyse kendisi kullanır,su fazla ise yönünü değiştiremez ve doğal yoluyla diğer tarlalara gider.

İştira hakkı nedir?

Bir taşınmazı satın alma hakkıdır.Mal sahibiyle karşılıklı anlaşma
imzalanır ve tapuya tescil edilir, süresi 10 yıldır.Taşınmaz başkasına da
satılsa bu hak geçerlidir

Üst hakkı nedir?

Bir arsa sahibinin bir başkası ile yaptığı sözleşme ile arsanın altına veya üstüne yapılacak inşaatın devir etmesidir.Tahsisli araziler gibidir; tapu başkasının mülkiyetinde, inşaat başkasını n mülkiyetindedir.

Kat karşılğı arsa sözleşmesi kendi aramızda yapılabilirmi?

Hayır mutlaka noterde düzenleme şeklinde yapılmalıdır.

Müteahhit inşaatı bitiremedi sözleşmeyi nasıl iptal edebilirim?

İki türlü fesih vardır:
1) Geriye etkili fesih: Yaptığı işin bedeli verilerek
2) İleriye etkili fesih: İnşa ettiği daireleri vererek

Kat irtifakı olmadan genel iskan alınabilinir mi?

Evet;Arsa ve inşaatın mal sahibi aynı kişi olmak şartıyla.

Bir inşaat projesinde süre varmıdır?

Proje 5 yıldan eski olmamalıdır ve projeyi aldıktan sonra 2 yıl
içerisinde su basmanı atılmalıdır

İmar çapının süresi varmıdır?

Evet 1 yıl geçerlidir

Yola terk nedir?

Bir arsanın belirli bir kısmının yol için terk edilmesidir.

Yola ikdas nedir?

Yol değişikliği ile kalanın arsaya kazanılmasıdır.

Taksim nasıl yapılır?

İki türlüdür.Hissedarların anlaşarak noterde tescil edilerek yapılan taksime RIZAİ TAKSİM denir.Hissedarların anlaşamıyarak dava yolu ile yapılan taksime KAZAİ TAKSİM denir.

Terkin nedir?

Tapudaki bir şerhin borcunun ödenmesi halinde kaldırılması işlemidir.

Ecri misil nedir?

İşgal ücretidir

Miras bırakmak için kaç yaşında vasiyet yazılabilir?

16 yaşını dolduran kişiler vasiyet yazabilir.

Tefrik nedir?

Ormandan ayırmaktır.Örneğin zeytinlik alanlar

Cins tashihi nedir?

Örneğin bina yıkıldığında tapudaki yazılı olan cinslerin ( bahçeli ev- kargir ev ..gibi) tapuda arasaya dönüştürülmesidir yada tam tersi arsanın üzerine inşaat yapıldıktan sonra genel iskan alınarak tapunun arsa yerine mesken olarak tescil ettirilmesidir.

Mirastan kimler yararlanmaktadır.

Sıralamaya göre:
1- Çocuklar
2- Eşler
3- Anne ve baba
4- Büyükanne ve büyükbaba
5- Devlet

Mirasın reddinde zaman aşımı varmıdır?

Evet. 3 ay içerisinde mirasın reddi sulh hukuk mahkemelerinden talep
edilmelidir.

Veraset ilamı ne zaman alınır?

Ölümden sonra 4 ay içerisinde alınmalı ve maliyeye beyan edilmek zorunluluğu vardır.

Veraset ilamı nedir?

Sulh hukuk mahkemelerince mirasçıların kimler olduğuna dair belgedir.

Kat irtifakı nedir?

Bir arsa üzerinde birden fazla bağımsız bölümün ileride kat mülkiyetine dönüştürülmek üzere arsanın sahiplerince kurulan irtifak hakkına denir.Kat irtifakı tapu müdürlüklerince resmi senet düzenlenmelidir.

Yapı denetiminde m2 sınırlaması varmıdır?

200 m2 ye kadar yapılan inşaatlarda yapı denetimi aranmaz 200 m2 nin
üstündekilerde zorunludur.

Şehir planlamasını nasıl yapılır ve kimler yapar?

Şehir planlamacıları yapar, aşağıdaki sıralamaya göre yapar
1-Hali hazır plan
2- Nazım planı 1/5000
3- Uygulama planı 1/1000
4- Parselasyon planı

Röperli kroki nedir?

Bir ada yada parselin yakınında bulunan belirli noktalara olan uzaklığını
gösteren krokidir.

Nazım planını kimler yapar?

Büyükşehir belediyelerince yapılır.

Muhdesat nedir?

İmar uygulaması yapıldıktan sonra oluşacak parsellerde eski sahiplerinin varsa ağaçlarının bedelinin ödenmesidir.Bina veya ağaçlarının bedeli ödenmeden terkin edilemez ancak hala kullanmaya devam ediliyorsa meni müdahele davası açmak gerekir.

Kaç çeşit pafta vardır?

a- Grafik paftaları
b- Memleket paftaları
c- İmar paftaları

Pafta nedir?

Belirli ölçekteki tapuların veya kadastro haritalarının her birine pafta denir.

Hali hazır harita nedir?

Arazinin üzerindeki her şeyi zeminde tespit edip ölçeklendirerek pafta üzerine koymaktır

Aplikasyon nedir?

Herhangi bir parselin zeminde geometrik durumunun tespitidir.

ARKAD nedir?

Binanın üstü işyeri veya konut olur ama zeminde geçit vardır.

Tahdit nedir?

Sınırlandırma

Tarımsal alanlarda ifraz asıl yapılır?

En az 5000 m2 ve yola 25 mt cephesi olmalıdır.

Tarımsal alanlarda konut yapılabilir mi?

Arazinin % 5 ini geçmemek kaydıyla yapılabilir.

Aile konutu nedir?

Medeni kanuna göre eşlerden birinin mülkiyetinde olan oturdukları konutu diğer eşin tapuya müracaat ederek o konutun aile konutu olarak şerh edilmesidir.Buna göre; eşlerden ikisinin de rızası olmadan o konut satılamaz.Bunu yapabilmek için ilgili muhtarlıktan adres ve ada parseli yazılan ve o konutda oturduğunu gösteren belge alması gerekir.Bir sürü mülkü olsa bile sadece biri aile konutu olur.

Anagayrimenkul nedir?

Kat mülkiyetine konu olan arsa ile onun üzerindeki yapının tamamına
denir.

Ayni hak nedir?

Mal üzerinde tasarruf veren başkalarına karşı ileri sürülebilen haktır.

Ferağ nedir?

Bir mülkün tasarruf ve sahip olma hakkını başkasına verme.

İktisap nedir?

Bir şeyin mülkiyetini elde etmek sahip olmaktır.

İntikal nedir?

Birinden diğerine geçme.

İvaz nedir?

Bedel, karşılık, karşılık olarak verilen şey.

İvazsız nedir?

Bedelsiz.

Kargir nedir?

Taştan tuğladan yapılmış bina.

Karkas nedir?

İskele

mamelek nedir?

Bir insanın mal varlığı.

Müteselsil nedir?

Birbiri ardına zincirleme giden, arası kesintisiz

Rücu nedir?

Karardan vazgeçme, cayma

Şerh nedir?

Kazanılan ve bağlayıcı özellikte olan hukuki hakların ve hükümlerin tapudaki defter ve kütüğe yazılması,tescil edilmesi.

Tadil nedir?

Değiştirme, düzeltme.

Tahakkuk nedir?

Gerçekleşme.

Tahliye nedir?

Boşaltma.Bir şeyin içindeki şeyleri,eşyaları veya kişileri boşaltma .

Tasarruf nedir?

Bir şeyi istediği gibi kullanma yetkisi.

Tashih nedir

Düzeltme

Tekabül nedir?

Karşılık, karşılama

Temellük nedir?

Kendine mal etme, sahiplenme

Temlik nedir?

Birini bir mülke sahip kılmak, bir mülkü başkasına vermek.

Temyiz kudreti nedir?

Temyiz, ayırt etme yeteneği, ayırt etme gücü anlam isteme yeteneği, iyiyi kötüyü ayırt etme erki.Yaş küçüklüğü, akıl hastalığı, sarhoşluk ve uyuşturucu madde kullanmak gibi sebeplerden dolayı akılcı davranmak gücünden yoksun olmak.

Tevarüs nedir?

Bir kimseden miras kalma.

Tevkil nedir?

Vekil etme

İpka nedir?

Yerinde bırakma.Hisseli devirlerde,devredilen hisseden ayrı olarak malikin uhdesinde
(üzerinde) kalan mülkiyet payı demektir.

İlga nedir?

Bitirme, yok etme, feshetmek.

Takyidat nedir?

Bir mülkün üzerinde herhangi bir şerhin veya borcun olup olmadığını gösteren tapudan alınan belgedir.

Şehirlerarası yollarda benzinlik kurmak nasıl olur?

Mesafe gerekir 5000 m. (5 km), şehir içinde bu 2000 m. (2 km) dir.

Küçücük sokaklara bahçe katı yerine dükkanlar yapılıyor,doğrumudur?

Eski imar uygulamaları için geçerlidir,yeni imar uygulamalarında 20 metrelik yollardan küçük yollara dükkan ruhsatı verilmemektedir.Bu yeni imara açılacak bölgelerde ise 30 metrelik yollardan küçük sokaklara imar verilmemektedir.

Binalar arasında çok boşluk yok iç içeler,izin veriliyormu?

Alçak katlarda yola cephe 5 mt,komşu mesafesi 3 mt,arka bahçe mesafesi ise yüksekliğin yarısı kadardır.Ancak inşaat oturumu yetmediği takdirde arka bahçe mesafesi 2 mt ye kadar düşebiliyor.

Bina cephe mesafeleri ne kadardır?

Bir binanın minimum cephesi 6 mt ve en fazla derinliği ise 22 mt yi geçemez.Bunlar küçük parseller için geçerlidir.

Bazı imar çaplarında “B” ve “İ” harfleri var,ne anlama geliyor?

B: Bitişik İ: İkiz bina

Mücavir alan sınırlarını kim belli eder?

Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından belli edilir.

Kat karşılığı inşaatlarda satış nasıl yapılır?

Satış vaadi sözleşmesi veya hakkın temliki yoluyla satış yapılır.

Sağır,kör ve dilsizlere satış yapılır satış işlemleri için gerekli belgelerin dışında başka ne gerekiyor?

2 tane şahit ayrıca dilsizlerin okulundan hoca getirmeleri gerekiyor.

Yabancılara tercüman gerekiyormu?

Evet, hangi ülke vatandaşı ise o ülkenin dilini bilen yeminli tercüman
bulundurulması gerekiyor.

İş yerlerine DASK (deprem sigortası) gerekiyormu?

Ana gayrimenkul komple işyeri ise gerekmiyor ama altı işyeri üstü konut ise DASK gerekiyor.

Bazı dükkanların yüksekliğinin sebebi nedir?

Antalya’da su basman kotu 2,5 mt dir ve buda aşağı yukarı bir kata tekabül etmektedir.Bu yükseklik sadece Antalya’da uygulanır diğer illerde 0,5 mt dir.

İmar geçen arsamı ana yoldan alıp arkalara atmışlar ne yapmam gerekiyor?

İmar planları Belediye Başkanlığı tarafından onaylandıktan sonra vatandaşların bilgisine sunulmak üzere 30 gün askıda kalır ve bu süre içerisinde itiraz hakkı vardır.30 gün geçtikten sonra yapılan itiraz geçersiz olur.

Konutlarda stopaj vergisi veriliyor mu?

Hayır, stopaj vergisi işyerlerinde ödenmektedir.

Kira gelirleri gelir vergisine tabi midir?

Devletin her sene açıkladığı gelir diliminin üstünde olan kira gelirleri gelir vergisine dahildir

Tapuda yapılan kat karşılığı sözleşmesi harca tabi midir?

Evet kat karşılığı sözleşmelerinde her iki taraftan da binde 36 ayrı ayrı tahsil edilir.

Aldığım arazi yol kenarındaydı fakat yapılan imar çalışması sonucunda yoldan içerde ve 4 ayrı tapu halinde tanımadığım kişilerle ortak yapmışlar bu mümkün mü?

Maalesef imar uygulamalarında pratikte rastladığımız bir sorun fakat zamanında müdahale edilip askı süresinde itiraz edilirse değiştirme olasılığı vardır.

Yabancılara mülk satılabiliyormu?

Yabancılara mülk satışı geçici olarak durdurulmuştur.

AHZ-U KABZA NE DEMEKTİR?

“Bedeli tahsil etmeye” demektir. Daha çok vekaletnamelerde geçer, satış bedelini tahsil edebilmek yetkisi, anlamına gelir.

APOSTİLLE NEDİR ?

5 Ekim 1961 tarihinde La Haye sözleşmesine katılan ülkelerden birisi yetkili
makamı tarafından belgenin düzenlendiği anlamına gelir. Vekaletname, yetki belgesi ve diğer
belgeler üzerinde “Apostille (Convention de La Haye du Octobre 1961)” ibaresi varsa o yerdeki
Türk konsolosluğu tasdikine gerek olmadan belge Türkiye’de geçerli kabul edilir.

DEVRE MÜLK NEDİR ?

Mesken olarak kullanılmaya elverişli bir yapı veya bağımsız bölümün ortak maliklerinden
her biri lehine bu yapı veya bağımsız bölümden yılın belli dönemlerinde (devreler halinde)
müşterek mülkiyet payına bağlı olarak yararlanılmak üzere kurulan bir irtifak hakkıdır.

KÂGİR nedir

Betonarme, ahşap veya kerpiç olmayan demektir.

MİRASIN İNTİKALİ NE ANLAMA GELMEKTEDİR?

Tapu sicilinde kayıtlı malikin ölümü halinde, mülkiyet hakkının ahkemeden alınmış veraset senedinde belirtilen mirasçılarına Medeni Kanunun hükümlerine göre intikal suretiyle tescili işlemine mirasın intikali denir. Esas itibariyle miras, murisin (miras bırakanın) ölümü Anında tescilsiz olarak mirasçılarına geçmiş sayılır. Tapu sicilinde yapılan işlem, hak doğrucu olmayıp şekli bir işlemdir. Miras iştirak halinde veya müşterek mülkiyet olarak mirasçılar adına tescil edilebilir, müşterek mülkiyet olarak tescil edilebilmesi için tüm mirasçıların veya vekillerinin tapu sicil müdürlüğüne gelerek talepte bulunmaları gerekir.

YÖNETİM PLANI NEDİR ?

Kat mülkiyeti kurulmuş apartman ve sitelerde bina veya sitenin nasıl yönetileceğini, kat maliklerinin hak, borç ve sorumluluklarını düzenleyen ve tüm kat maliklerince imzalı olan bir belgedir.

TAPU'NUN KELİME ANLAMI NEDİR ?

Arazinin belirli bir parçasının veya üzerine inşa edilmiş bağımsız bölümün malikini gösteren, tapu sicil müdürlüğünce verilmiş, aksi kanıtlanıncaya kadar geçerli resmi bir belgedir. Buna tapu senedi denektedir. Daimi ve müstakil haklar için de tapu senedi düzenlenir. İtamat (güven) anlamına gelen ve Türkçe bir kelime olan (tapuk) kelimesinden türetilmiştir.

TAKRİR NE DEMEKTİR ?

Malik veya hak sahibinin, düzenlenen resmi senet veya tescil istem belgesini tapu sicil müdürü huzurunda “okudum” yazarak imzalamasına takrir denir.

ORTAK YERLER NE DEMEKTİR ?

Kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulmuş binalarda bağımsız bölümler dışında kalıp, korunma ve Ortaklaşa kullanma veya faydalanmaya yarayan yerlere ortak yerler denir. Örnek; temeller, ana duvarlar, avlular, merdivenler, koridorlar, kalorifer, su, havagazı ve elektrik tesisleri gibi. Kat mülkiyeti kanunundaki ortak yerler ile Tapu Sicil Tüzüğünün 26. Maddesinde düzenlenen ortaklaşa kullanılan yerlerdir

MİRİ ARAZİ NE DEMEKTİR ?

Kuru mülkiyeti devlete ait olup, intifa hakkı başkalarına ihale edilmiş arazidir.

KROKİ NE DEMEKTİR ?

Bir bölgenin veya parselin üzerindeki yapı ve tesisleri de gösterecek şekilde bir altlığa yaklaşık biçimde çizimidir.

UYGULAMA İMAR PLANI NE ANLAMA GELMEKTEDİR ?

Tasdikli hali hazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak nazım imar planı esaslarına göre çizilen ve çeşitli bölgelerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren plandır.

TAHSİS NE DEMEKTİR ?

Bir kanun hükmüne dayalı olarak belirli ve genel bir amacın gerçekleştirilmesi için şartlı olarak bir taşınmaz malın şartları taşıyan kişi veya kuruluşlara bir resmi yazı ile devri işlemidir. Gecekondu Kanunu, İmar Affı Kanunu,İskan Kanununda belirtildiği gibi.

SINIR İHTİLAFI NE DEMEKTİR ?

Parselin sınırının nereden geçtiği yönünde zemin veya harita üzerindeki uyuşmazlığa sınır ihtilafı denir. Kadastro müdürlüğünden istenecek yer gösterme talebi, sınır düzeltme talebi veya mahkemede açılacak tespit davası ile bu ihtilaf çözümlenebilir. Sınır ihtilafları yönündeki gayrimenkul tecavüzlerinin kaymakamlık veya valiliklere başvurularak düzelttirilmesi de mümkündür

SINIR DÜZELTME NEDİR ?

Parsellerin sınırındaki hatanın veya iki parsel arasındaki biçimsiz şeklin taşınmazın daha iyi kullanılabilmesi amacıyla düzeltilmesi işlemidir.

MÜTEKABİLİYET NE ANLAMA GELMEKTEDİR ?

Karşlıklılıkanlamına gelmektedir. Mukabele-i Bilmisil kanuna göre mütekabiliyet ilkesi: Yabancı ülkelerde Türk vatandaşlarına olumlu veya olumsuz nasıl bir uygulama yapılıyor ise o ülkenin Türkiye’deki vatandaşlarına aynı uygulamanın yapılması ilkesidir. Bir yabancı uyruklunun Türkiye’de bir tapu işlemi yaptırabilmesi için onun ülkesinde Türklerin de aynı tapu işlemini yaptırabiliyor olması gerekir.

KAİN NEDEMEKTİR ?

Mevcut, bulunananlamındadır. Örneğin/...mahallesinde kain ...parsel numaralı taşınmaz mal...

MAL AYRILIĞI NEDİR ?

Evlenme sırasında veya evlilik birliği kurulduktan sonra eşler arasında yapılacak sözleşme ile kararlaştırılan ve eşlerin mal varlıklarının tamamen bir birinden ayrı olduğu bir mal rejimidir

MAL REJİMLERİ ANLAMI NEDİR ?

Evlilik birliğinin sona ermesi halinde eşlerin mallarının nasıl paylaşılacağını öngören kanunla veya sözleşme ile kabul edilmiş sistem. Edinilmiş mallara katılma rejimi, mal ayrılığı, paylaşmalı mal ayrılığı ve mal ortaklığı olmak üzere dört mal rejimi vardır.

MAL ORTAKLIĞI NEDİR ?

Ortaklığa giren malların mülkiyetine eşlerin elbirliği ile (iştirak halinde) sahip oldukları bir mal rejimidir

ARAZİ NE DEMEKTİR ?

Sınırları yeterli vasıtalarla belirlenmiş.yatay ve düşey sınırları bulunan zemin parçasıdır.

EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ NEDİR ?

Eşler sözleşme ile hiçbir mal rejimini seçmemişlerse Medeni Kanun gereği eşler arasında uygulanacak yasal mal rejimidir

ASKERİ YASAK BÖLGE NE DEMEKTİR ?

Yurt savunması bakımından hayati önem taşıyan askeri tesis ve bölgelerin çevresinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen sınırlar içerisinde kalan bölgedir Askeri yasak bölgeler 1 inci ve 2 inci askeri yasak bölgeler olmak üzere ikiye ayrılır. 1.inci derece askeri yasak bölgeler içerisindeki taşınmaz mallar kamulaştırılır. 2 inci derecedeki askeri yasak bölgelerde yabancı uyruklu kimseler taşınmaz edinemezler, edinmişlerse tasfiye edilir.Yabancılar izin almadan bu bölgede taşınmaz kiralayamazlar. Bu hükümlere aykırı hareket edenler cezalandırılır.Yetkili komutanlıkça izin verilmeyen her türlü inşaat durdurulur.

EMLAK BEYAN DEĞERİ NE DEMEKTİR ?

Emlak Vergisi Kanununa göre genel beyan dönemlerinde taşınmaz maliki veya hissedarları tarafından belediyelere verilen emlak beyannamelerinde belirtilen değerdir. Bu değere kayıtlı değer de denir. Tapu harçlarına esas matrah hesaplanırken, bu değere sonraki her yıl için belirlenen yeniden değerleme oranı uygulanarak bulunacak değerden aşağı olmamak üzere taraflarca müdürlüğe bildirilen değer üzerinden harç hesaplanır.

HAYMATLOS NEDİR ?

Vatansız, hiçbir ülkenin vatandaşlığında bulunmayan kişi demektir.

MEVAT ARAZİ NEDİR ?

Kimsenin tasarrufu altında bulunmayan ve kamunun yararına terk ve tahsis edilmemiş, boş yerlere mevat arazi denir.

ARSA NEDİR ?

Belediye ve mücavir alan sınırları veya köy yerleşik alanlarında yapılan planlarla iskan (yapılaşma) sahası olarak ayrılmış yerlerde bulunan arazi parçalarına arsa denir.

ARSA PAYI NEDİR ?

Kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulmuş binalarda her bir bağımsız bölüme tahsis edilmiş zemindeki (arsadaki) ortak mülkiyet payına arsa payı denir.

KADASTRO NEDİR ?

Taşınmaz malların sınırlarının arazi ve harita üzerinde belirtilerek hukuki durumlarının ve üzerindeki hakların tespit edilmesi işlemine kadastro denir

MAHCUR NEDİR ?

Kısıtlı demektir, kendi adına işlem yapabilmesi,fiil ehliyeti sınırlanmış kişi demektir. Vesayet altındaki kişiler mahcur sayılır.

MÜŞTEMİLAT NEDİR ?

Eklenti Teferruat, Asıl şey malikinin anlaşılabilen arzusuna veya yerel adetlere göre, işletilmesi, korunması veya yarar sağlanması için asıl şeye sürekli olarak özgülenen ve kullanılmasında birleştirme, takma veya başka bir biçimde asıl şeye bağlı kılınan taşınır maldır Kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulmuş binalarda bir bağımsız bölümün dışında olup, kömürlük, garaj, depo gibi doğrudan doğruya o bölüme tahsis edilmiş olan yerlere eklenti denir.

CEBRİ İCRA NE DEMEKTİR ?

Yerine getirilmeyen veya ödenmeyen bir borcun icra müdürlüğü aracılığı ile tahsili demektir.

CEBRİ SATIŞ NEDİR ?

Üzerinde haciz veya ipotek kaydı bulunan borçluya ait taşınmaz malın borcu tahsil amacıyla icra müdürlüğü veya alacaklı kamu idaresi kanalıyla satılarak, ihale alıcısı adına tescili işlemidir.

FOTOGRAMETRİK HARİTA NEDİR ?

Uçak veya uydu ile çekilen fotoğrafların kıymetlendirilmesi sonucu oluşan, arazinin eğimini de gösteren haritalardır.

İPOTEK NEDİR ?

Temin edilen bir kredi veya doğması muhtemel bir borca güvence olarak bir gayrimenkul gösterilmesi halinde borç miktarı kadar alacağın,varsa faizi ile beraber taşınmazın tapu kütüğünün ilgili sütununa tescili işlemidir. Temin edilen bir kredi veya doğması muhtemel bir borca güvence olarak bir gayrimenkul gösterilmesi halinde borç miktarı kadar alacağın, varsa faizi ile beraber taşınmazın tapu kütüğünün ilgili sütununa tescili işlemidir. İpotek İblağı:; Önceden tesis edilmiş ipoteğin bedelinin resmi senet düzenlenerek arttırılmasıdır. İpotekten Kurtarma:; İpoteğe dahil gayrimenkullerden bir veya birkaçının ipotek kapsamı dışına çıkarılmasıdır. İpotek alacaklısının talebi ile tescil istem belgesi düzenlenerek yapılır. İpoteğe Teminat İlavesi: İpotek kapsamına yeni bir gayrimenkulun resmi enet düzenlenerek ilave edilmesidir.

İPOTEK İBLAĞI NE DEMEKTİR ?

Önceden tesis edilmiş ipoteğin bedelinin resmi senet düzenlenerek arttırılmasıdır.

İPOTEĞE TEMİNAT İLAVESİ NE ANLAMA GELİR ?

İpotek kapsamına yeni bir gayrimenkulun resmi senet düzenlenerek ilave edilmesidir

İPOTEK DERECESİ NE DEMEKTİR ?

İpoteğin tapu kütüğünde tescil edildiği derecedir. İpoteklerin birbirine olan öncelik hakkı tescil edildikleri tarih ve yevmiye sırasına göre değil bulundukları dereceye göre belirlenir.İpoteklerin tapu kütüğünün diğer sütunundaki haklara olan önceliği ise tescil edildikleri tarih ve yevmiyeye göre belirlenmektedir. İpoteğin bulunduğu derecenin resmi senet düzenlenerek yükseltilmesi ve indirilmesi mümkündür. Derece içinde sıralar mevcuttur. Talep edilmesi halinde belli bir derecenin belli bir sırasına (3/2 gibi) tescil yapmak mümkündür.

İPOTEK ALACAĞININ TEMLİKİ ?

İpotek alacağının resmi senetle veya noterde düzenlenmiş bir sözleşme ile alacaklı tarafından bir başkasına devredilmesi işlemidir.Garame Anlaşması:; İpoteğin tesisi sırasında veya sonradan birden çok ipotek alacaklısı arasında yapılan ve gayrimenkulün paraya çevrilmesi halinde, üst derecedeki ipoteğin öncelikli olması hakkını kaldırarak, alacak miktarları arasındaki orana göre satış bedelinin Paylaştırılmasını ön gören bir anlaşmadır. Hükmen İpotek:; Malikin rızasına tabi olmadan mahkeme kararıyla kurulabilen ipotek demektir. HUMK. Madde 96’ya göre mahkeme kararıyla teminat ipoteği kurulabilmektedir.

İMAR UYGULAMASI NE DEMEKTİR ?

Yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun oluşumunu sağlamak amacıyla bulunduğu yere göre belediye veya valiliklerce yapılan ve bu yerlerde inşaa edilecek resmi ve özel bütün yapıları düzenleyen imar planı hazırlama işlemidir.

İMAR AFFI NE DEMEKTİR ?

Ülkemizdeki yoğun nüfus artışının getirdiği konut ihtiyacına yönelik arsa üretiminin karşılanamaması nedeniyle ortaya çıkan kaçak ve çarpık yapılaşmayı bir plana bağlayarak kişilerin kullanımındaki alanların mülkiyetinin belirli sınırlamalarla kullananlara dağıtımına imar affı denmektedir.

İMAR-İHYA NEDEMEKTİR ?

Orman sayılmayan, devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve kamu hizmetine tahsis edilmeyen arazinin, masraf ve emek sarfı ile tarıma elverişli hale getirilmesidir

MÜŞTEREK MÜLKİYET NEDİR ?

Birden çok kimsenin bir taşınmaz mala hisseli olarak sahip olmalarına müşterek mülkiyet denir. Müşterek mülkiyette, tapu kütüğünde her bir hissedarın hissesi isminin karşısında 1/3, 2/5 gibi gösterilir.

GAYRİMENKUL NEDEMEKTİR ?

Arazi, arsa, bağımsız bölüm gibi bir yerden bir yere taşınamayan, yerinde sabit duran şeylerdir. Bu nedenle taşınmaz mal da denmektedir.Gayrimenkul kayıtları kadastro gören yerlerde tapu sicilinde, kadastro görmeyen yerlerde zabıt defterlerinde tutulmaktadır. Tapusu olmayan ayrimenkullerin devri zilyetlik hükümlerine göre harici senet veya noterde yapılmaktadır.

HAZİNE ARAZİSİ NE DEMEKTİR ?

Hazinenin mülkiyetinde bulunan arazi. Hazinenin tapu sicilinde tescilli olan arazileri olabileceği gibi, tapuya tescil edilmemiş araziler, dağlar, tepeler, kayalar,göller, nehirler, dereler de hazinenin mülkiyetinde sayılır. Tescili olanlara hazinenin özel mülkiyetinde olan araziler, tescilsiz olanlara hazinenin genel mülkiyetinde olan araziler denir. Hazine arazilerinin ihale yolu ile satışı mümkündür.

KÖY YERLEŞİM ALANI NEDEMEKTİR ?

Belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan köy ve mezraların toplu olarak bulunduğu yerlerde mevcut binaların en dışta olanlarının dış kenarlarının 100 m. Dışından geçirilecek bir çizginin içinde kalan ve sınırları İl İdare Kurulunca karara bağlanan alanlardır.

GECEKONDU NEDEMEKTİR ?

İmar ve yapı işlerini düzenleyen mevzuata ve genel hükümlere bağlı kalınmaksızın, kendisine ait olmayan arazi veya arsalar üzerinde sahibinin rızası alınmadan yapılan izinsiz yapı demektir.

KIYI KENAR ÇİZGİSİ NE DEMEKTİR ?

Deniz, tabii ve suni göller ve akarsularda, kıyı çizgisinden sonraki kara yönünde su hareketlerinin oluşturduğu kumluk, çakıllık,kayalık, taşlık, sazlık, bataklık ve benzeri alanların doğal sınırıdır

MUVAZAA NEDEMEKTİR ?

Gerçek ismi ve niteliği saklanarak, başka bir isim altında üçüncü kişileri aldatmak için göstermelik olarak yapılan işlemdir.

MEVZİ İMAR PLANI DEMEKTİR

Mevcut imar planı sınırları dışında olup bu planla bütünleşmeyen bir konumdaki alanlar üzerinde hazırlanan ve sosyal ve teknik alt yapı gereksinimleri kendi bünyesinde sağlanmış olan plandır

İpotekten Kurtarma ne demektir

İpoteğe dahil gayrimenkullerden bir veya birkaçının ipotek kapsamı dışına çıkarılmasıdır. İpotek alacaklısının talebi ile tescil istem belgesi düzenlenerek yapılır.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ticaret odası emlak belgeleri